اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 54
تعداد پذیرش 12
تعداد عدم پذیرش 23

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
درصد پذیرش 22 %