اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 33
تعداد پذیرش 4
تعداد عدم پذیرش 11

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
درصد پذیرش 12 %