بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه بر اساس مصوبه هفدمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مورخ 28 آبان 1399 راه اندازی شده است.