اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محسن مرادی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه امام رضا (ع)

moradiimamreza.ac.ir
0000-0003-0294-2635

مدیر مسئول

میثم دعائی

مدیریت مالی استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

www.doaei.com
doaeiiauesf.ac.ir
0000-0003-2276-2973

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

محمود یحیی زاده فر

مدیریت مالی استاد تمام، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0001-5443-7054

مهدی صادقی شاهدانی

اقتصاد اسلامی استاد تمام، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/234/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=234&mod=scv
sadeghiisu.ac.ir
0000-0002-2765-5774

h-index: 4  

حبیب اله دعائی

مدیریت استاد تمام، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

doaeium.ac.ir
0000-0003-2325-6765

محمدرضا عباس زاده

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

abbas33um.ac.ir
0000-0002-8650-0203

علی سعیدی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد تهران شمال

saeedialgmail.com
0000-0001-8203-3321

مهدی مرادزاده فرد

حسابداری دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد واحد کرج

moradzadehfardyahoo.com
0000-0002-1118-6598

مجید زنجیردار

ّمدیریت مالی دانشیارگروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

zanjirdar08gmail.com
0000-0002-0190-2837

محمد اسماعیل اعزازی

مدیریت مالی دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

mohammad.e.ezazigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

کاشف سلیم

مدیریت مالی دانشیار، دانشگاه وولنگوگ

scholar.google.com/citations?user=xqBk2JoAAAAJ&hl=en
kashifsaleemuowdubai.ac.ae
0000-0002-2831-0364

h-index: 8  

اسما حارث

مدیریت مالی دانشیار، دانشگاه وولنگنگ

scholar.google.com/citations?user=a7wTfugAAAAJ&hl=en
osamaalharesuowdubai.ac.ae
0000-0002-5020-8526

h-index: 7  

انوار نصیر

مدیریت مالی استاد تمام، دانشگاه یو پی ام

scholar.google.com/citations?user=NV96I1wAAAAJ&hl=en
annuarupm.edu.my

h-index: 20  

ویراستار ادبی

احمد طاهری

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

ataheriz11962gmail.com

ویراستار انگلیسی

حمیدرضا کریم

مترجمی انگلیسی استادیار، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان

hamidrezakarimgmail.com