راهنمای نویسندگان

فایل های مهم

  1. دانلود راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله
  2. دانلود فرم تعارض منافع
  3. دانلود فرم تعهد نویسندگان
  4. دانلود راهنمای همانندجویی
  5. دانلود فلوگرام داوری