درباره نشریه

بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، مورخ 28 آبان 1399 با راه اندازی نشریه پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری موافقت شده است. این فصلنامه با رویکرد پژوهشی و در راستای توسعه علم مالی و سرمایه گذاری در ایران منتشر می شود. مقالات پژوهشی در حوزه مالی و سرمایه گذاری، پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه و سردبیر، به چاپ خواهد رسید. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می دارند.