دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1400 
2. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک دیمتل

صفحه 31-50

10.30495/afi.2021.1938118.1039

علی فدائی؛ ابوتراب علیرضایی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی


6. تبیین شتاب قیمت سهام برنده در ایران

10.30495/afi.2022.1945244.1065

مهدی الهائی سحر؛ رضوان حجازی؛ اله کرم صالحی؛ حسین ملتفت