نمایه نویسندگان

آ

 • آذربراهمان، علیرضا بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]

ب

 • بخردی نسب، وحید نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 55-80]

پ

 • پاکدلان، سعید بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]

ح

 • حسنی، محمد نقش میانجی اطلاعات نامتقارن در بازار رقابت ناقص بر رابطه بین تورش پیش‌بینی سود و ریسک ویژه ناشی از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-100]
 • حصاری، جواد بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-54]

ر

 • رحمانیان کوشککی، عبدالرسول تأثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 101-118]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

ز

 • زندی، آناهیتا تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-17]

س

 • سعیدی، هادی بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 37-54]
 • سلیم، سمیرا بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]

م

 • مرادی، ساناز نقش میانجی اطلاعات نامتقارن در بازار رقابت ناقص بر رابطه بین تورش پیش‌بینی سود و ریسک ویژه ناشی از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-100]

ن

 • نویدی، انسیه تأثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 101-118]

و

 • ودیعی، محمد حسین بررسی رابطه تورش رفتار توده وار با ارزش شرکت های موجود در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-36]