تحلیل ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی و میزان وجه نقد غیرعادی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد ری

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران

10.30495/afi.2021.1935425.1029

چکیده

شرکت‌ها ممکن است با افزایش کیفیت کنترل‌های داخلی، جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی را کنترل کنند و با این کار پیامدهای مطلوبی برای واحد اقتصادی خلق کنند. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی تحلیل ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی بر میزان وجه نقد غیرعادی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 89 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ زمانی 9 ساله بین سال‌های 1390 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار استاتا 16 ابتدا با ارائه آمار توصیفی به ارائه نحوه پراکندگی داده های پژوهش و سپس با روش رگرسیون داده های پنل به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد که بین کیفیت کنترل‌های داخلی و وجه نقد غیرعادی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیه دوم نشان داد که مدیریت ریسک، رابطه معکوس بین کیفیت کنترل‌های داخلی و وجه نقد غیرعادی را تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between the quality of internal control and the amount of unusual cash with emphasis on the role of risk management

نویسندگان [English]

  • Fattaneh Sepahvand 1
  • seyed hesam vaghfi 2
1 Payame Noor University, Ray Branch, Iran
2 assistant professor of accounting ،payame Noor ، Tehran،Iran
چکیده [English]

Companies may control abnormal operating cash flows by increasing the quality of internal controls, thereby creating favorable outcomes for the entity. Therefore, the present study examines the analysis of the relationship between the quality of internal control over the amount of abnormal cash with an emphasis on the role of risk management. This research is applied in terms of purpose and in terms of correlation methodology is causal (post-event). The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 89 companies were selected as a sample of the research in a period of 9 years between 1390 and 1398. The method used to collect information is a library and the relevant data for measuring variables are collected from the Cadal site and companies' financial statements and performed in preliminary calculations in Excel. The distribution of research data and then the panel data regression method to investigate the relationship between variables. The results of the first hypothesis of the study show that there is an inverse and significant relationship between the quality of internal controls and abnormal cash and the second hypothesis showed that risk management weakens the inverse relationship between the quality of internal controls and abnormal cash.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Control Quality
  • Abnormal Cash
  • risk management
اقدامی، اسماعیل؛ مشکی میاوقی، مهدی؛ کرد رستمی، سهراب؛ خردیار، سینا(1399) بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگه‎داشت وجه نقد با تاکید بر نقش واسطه‌ای عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. دوره(9)، شماره(34)، صص35-45.
حاجی‌ها زهره. محمدحسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی.. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 7، شماره26، صص 119-137.
حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، علی؛ رساییان، امیر(1390) عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، دوره(3)، شماره(9)، صص 39-66.
دستگیر محسن، سروش یار، افسانه؛ علی احمدی، سعید (1392) ارزیابی تأثیر تغییرات غیرعادی وجه نقد در پایداری سود و کارایی بورس و اوراق بهادار تهران در تشخیص ویژگی‌های پایداری اجزای سود. مجله دانش حسابداری، سال 4، شماره 13.صص 7-27.
قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی(1391) نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. دانش حسابداری سال سوم، شماره(8)، صص، 131-149.
صیادی، محمد؛ دستگیر، محسن؛ علی احمدی، سعید (1398) مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت (ERM) بر رابطه بین توانایی مدیریت و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری. مجله راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، سال هفتم، شماره 24، صص 1-29.
گل ارضی، غلامحسین؛ سربازی آزاد صادق (1395) بررسی عدم تقارن اطلاعاتی بر تغییرات غیرعادی در وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، شماره 15، صص 133-14
لاری، محمود؛ صالحی، مهدی و اسلام زاده، علی جواد، (1396)، بررسی رابطه بین شدت ضعف کنترل‌های داخلی و محافظه‌کاری حسابداری، مؤسسه آموزش عالی عطار - دانشکده مدیریت و حسابداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
عابدینی، بیژن؛مهرآور، مهدی؛کارگر، حامد(1398) بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کمیته حسابرسی.چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه چمران اهواز.صص 1-19.
دستگیر، محسن؛ سروش یار، افسانه؛ علی احمدی، سعید(1392) ارزیابی تاثیر تغییرات غیر عادی وجه نقد در پایداری سود و کارایی بورس اوراق بهادار تهران در تشخصی ویژگی های پایداری اجزای سود. مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره(13)، صص7-27.
رحمانی، علی؛ طاهری، ماندانا(1394) اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سود خالص شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، دوره(5)، شماره(19)، صص1-24.
قادری، کاوه؛ قادری، صلاح الدین، قادری، سامان(1397) تاثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیران بر اثر بخشی مدیریت ریسک. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. دوره(10) شماره(37)، صص243-272.
Chen, D. Yang, J.H. Zhang(2020),Internal controls, risk management, andcashholdings,JournalofCorporateFinance.https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101695.
Haiyan Jiang, Huiting Guo, Grant Samkin(2020) Cash flow manipulation, audit opinion and internal control Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
Kang, Q., Q. Liu, and R. Qi.(2010). The Sarbanes-Oxley Act and corporateinvestment: Astructural assessment. Journal of Financial Economics 96 (2): 291-305.
Lau, J., Block, Joern, H. (2012). Corporate Cash Holdings and their Implications on Firm Value in Family and Founder Firms. Corporate Ownership and Control, Forthcoming. 9(4): 309-326.
Tang, A. P., & Xu, L. (2010). Institutional ownership and internal control material weakness. Quarterly Journal of Finance and Accounting, 49(2), 93–117.
Walsh, J. P., & Seward, J. K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. The Academy of Management Review, 15(3), 421–458.
 
Gordon Lawrence A. Martin P. Loeb A, Chih-Yang Tseng. 2009. Enterprise risk management and firm performance: a contingency.perspective. Account. Public Policy, 123 -159
Johnson, V.E. Khurana, I.K. Reynolds, J.K..2002. Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 423 -449.
Kiymaz, H. .2006.. The impact of announced motives, financial distress, and industry affiliation on shareholders’ wealth: evidence from large sell-offs. Business and economics, 49 -99.
O’Keefe, T.B. King R.D. Gaver, K.M..1994. Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAs reporting standards. Auditing, 63 -22.