شناسایی عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی - مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، جزیره کیش ،ایرانfadaeei@hotmail.com

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئولarezaee014@gmail.com

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران gh_hashemzadeh@yahoo.com

4 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران fathi@azad.ac.ir

10.30495/afi.2021.1938118.1039

چکیده

شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با استفاده از مدیریت ریسک و عوامل آن ریسک‌های موجود را کنترل نمایند مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. در این پژوهش چهار معیار شامل ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک بازار، ریسک کشور و ریسک نقدینگی که هرکدام دارای زیر معیارهایی می‌باشند پرداخته‌شده است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک مالی در صنعت خودروسازی هست. روش بکار گرفته‌شده در این پژوهش ابزار پرسشنامه و با بهره‌مندی از نظرات خبرگان و کارشناسان صنعت خودروسازی هست. جامعه آماری پژوهش صنعت خودروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (ایران‌خودرو و سایپا) هست که متشکل از ۲۵ خبره به‌عنوان نمونه پژوهش تعیین شد؛ و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رویکرد دیمتل استفاده‌شده است. نتایج نشان داد معیار ریسک نقدینگی دارای بالاترین اثرگذاری و معیار ریسک سرمایه‌گذاری حداقل اثرگذاری را دارد. زیر معیار تغییر در ترجیحات مشتریان بالاترین اثرگذاری را دارد و زیر معیار تخمین بازار مناسب به‌عنوان اثرپذیری‌ترین زیر معیار قرارگرفته است. معیار ریسک نقدینگی از بین چهار معیار در رتبه اول قرار دارد و از بالاترین اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dentify the factors financial risk management in the automotive industry using the dimatel technique

نویسندگان [English]

  • ali fadaei 1
  • abotorab alirezaee 2
  • gholamreza hashemzadeh 3
  • kiamarc fathi 4
1 Department of Industrial Financial Management, International Kish Branch, Islamic Azad University, Island Kish, Iran Email:fadaeei@hotmail.com
2 Department of Industrial Management, Tehran Sout Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Email :arezaee014@gmail.com
3 Department of Industrial Management, Tehran Sout Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Email:gh_hashemzadeh@yahoo.com
4 Department of Industrial Management, Tehran Sout Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Email : fathi@azad.ac.ir
چکیده [English]

Companies try to control risk by using risk management and its factors. Risk management is the process of measuring and then designing a strategy for risk management.This research includes four criteria investment risk And market risk and Country risk and liquidity risk, each of which has sub-criteria are addressed.Field data through a questionnaire tool And with the benefit of the opinions of experts and experts in the automotive industry has been used.The community of experts consists of 25 experts and Dimatel technique has been used to analyze the data.The results showed that the liquidity risk criterion has the highest
Impact and investment risk criteria have the least impact.The following criteria have the highest impact on changing customer preferences .The appropriate market estimation sub-criterion is considered as the most effective sub-criterion.The liquidity risk criterion is in the first place and has the highest priority.Sub-criteria of market demand forecast and Structural changes in the economy and Complex competition in domestic markets is one of the highest priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Risk""
  • risk management
  • "" risk management steps""Benefits of risk management""
  • Dimatel technique "
بابایی، محمدعلی، و وزیر زنجانی، حمیدرضا (1385). مدیریت ریسک. رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان‌ها. تدبیر،17(170)، 14-20.
پور زمانی، زهرا (1396). کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرا مدرن سبد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دوران رونق تجاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 33 (9)، 65-80.
تاری وردی، یدالله، و دامچی جلودار، زهرا (1391). رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،15(4)،43-62.
جلیل وند، ابوالحسن، رستمی نوروزآباد، مجتبی، عسکری فیروز جانی، احسان و رحمانیان، میلاد (1398). پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی، شناسایی، تحلیل و ارزیابی، موردمطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه ایران، مدیریت دارایی و تأمین مالی،7(2)،1-24.
خانی پور (1400). "شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک شرکت‌های تابعه در هلدینگ ها." فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 10(37)،373-394.
رهنمای رود پشتی، فریدون، و صالحی، الله کرم (1395). مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. چاپ چهارم.
عباسی، ابراهیم، تیموری سود، بابک، مولایی، عاطفه، و اسماعیلی، زهرا (1396). کاربرد معیار ریسک ارزش در معرض ریسک شرطی در بهینه‌سازی سبد با رویکرد شکست ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 7(18)، 85-104.
عباسپور، منصور (1393). مدیریت ریسک با استفاده از کارت امتیاز متوازن پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت تهران.
عسگر نژاد نوری، باقر و امکانی، پریسا (1396). تأثیر عملکرد مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نقش واسطه‌ای سرمایه فکری و اهرم مالی، مدیریت دارایی و تأمین مالی،6(1)،29-50.
فرنیان، هادی، رهنمای رود پشتی، فریدون، و ترابی، تقی (1400). تأثیر به‌کارگیری مدیریت دارایی بر ریسک اعتباری بانک. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری،10(38)،429-451.
مؤمنی، منصور (1390). مباحث نو ین تحقیق در عملیات. چاپ اول، تهران.
یاراحمدی خراسانی، مهدی (1396). کلیاتی از مدیریت ریسک. سایت مدیر یار به آدرس www.modiryar.com
Abbasi, A., timorsod, B., Molaei, A.,& Esmaeli,Z(2018). Application of value risk criteria to conditional risk in portfolio optimization. Financial management outlook quartery, (7)75-104. (in Persian).
Abbaspor, m(2015).Risk management using a balanced scorecard, Master thesis Tehran university of science and technology. (in Persian).
Alamri, M. (2020). International, Framework for Liquidity Risk Measurement. Standards and Monitoring, Corporate, Govornance and Internal Controls. Online at http;//mpra.ub.uni-uenchen. De / 21847/mpra Paperno.21847.
Alberts, C., & Dorofee, A. (2002). Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach Boston, MA: Addison-Wesley.
AliShah, S., Butt, S., Hassan, A. (2009). Corporate governance and earnings management an empirical evidence form Pakistani listed companies. European Journal of Scientific Research, 26(4), 624–638.
Amanah Ramadiah, Domenico Di Gangi, D. Ruggiero Lo Sardo, Valentina Macchiati, Tuan Pham Minh, Francesco Pinotti, Mateusz Wilinski, Paolo Barucca and Giulio Cimini. (2019). Network sensitivity of systemic Risk.arxiv preprintarxiv:1805.04325. DOI: 10.21314/JNTF.2019.056
Askarnajad nori, B., Emkani, P (2018).The impact of effective risk management performance on financial performance. The mediating role of intellfctual capital and financial leverage, Journal of asset management and finance, 6(1), 29-50.http.//dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21193. (in Persian)
Babaei, M.A., & vazirzanjani, H.R(2007). Risk management. A new approach to enhance the effectiveness of organization. Tadbir,17(170),14-22. (in persian).
Banks, E. (2012).Risk Culture:Apractical Guide to Building and Strengthening the Fabric of Risk management. Basingstoke:Palgrave Macmillan.
Busse, Jeffrea., Goyal, A,& Wahal,S. (2010). Perfomance and persistence in institutional investment Management.The gournal of Finance, 2,107-131.
Dorfman, S. (1997). Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.), Prentice Hall.
Farago, A.,Tedongap,R. (2018). "Downside Risks and the Cross-Section of Asset Returns", Journal of Financial Economics, 129(1), PP. 69-86.
Farnian, H., Ranamarodposhti, F., & torabi, t (2021). Application of asset management on banks credit risk, investment Knowledge quarteri, 10(38)429-451. (in persian).
Hood, M., & Malik, F. (2018). "Estimating Downside Risk in Stock Returns under Structural Breaks", International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 102-112
Hoyt, R.E.,& Liebenberg, A.P. (2011).The value of enterprise risk Management. Journal of Risk and Insurance,78(4),795-822.
Jalillvand, A., R, M., A, M (2019). Implement organizational risk management identification, Analysis and evalution: Financial institution active in the iranion capital market, Asset management and financing, 1(2),1-24. http://dx.doi.org/1022108/amf.2018.110464.1242. (in persian).
Jouida, Sameh, 2018. "Diversification, capital structure and profitability: A panel VAR approach11We are grateful to the editor and the anonymous reviewer for their valuable comments," Research in International Business and Finance, Elsevier, vol. 45(C), pages 243-256.
Khanipour, S (2021). Identify and assess the risk of subsidiaris in the holding, investment Knowledge quartery, 10(37),372-394. (in persian).
Krause, S., S, S., H, Z., & Caldarelli,G. (2019). controlling systemic risk-network structures that minimize it and node properties to calculate it.arxiv preprint arxiv:1902.08483.
Mark, b.S., R, C, & D.R, Hermason. (2005). Enterprise Risk management: An Empirical analysis of factors associated with the extent of implementation. journal of accounting and public policy, 24(6), 521-531.
Momeni, M. (2012). New topics in operations research, First edition. Tehran. (in persian).         
Oxman, Jeffrey, 2012. "Price inflation and stock returns," Economics Letters, Elsevier, vol. 116(3), pages 385-388.DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.024
Porzamani, Z(2018).efficiency of risk assessment criteria in ultra-modern portfolio theory in mutual funds during the boom. Journal of financial accounting and auditing research,33(9),65-80. (in persian).
Rahnamay Roodposhti, F. & salahi, A. (2017).Schools of finance and accounting. Islamic azad university publications Tehran center Branch. fourth edition. (in persian).
Richter, C. (2014).Development of a Risk Culture Intensity Index to Evaluate the Financial Market in Germany. Proceedings of Fikusz 14 Symposium for Young Researchers,25,71-86.
Socea, A. (2012). Managerial decision-making and financial accounting information. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 47-55.
Su, Ender & Wong, Kai Wen, 2018. "Measuring bank downside systemic risk in Taiwan," The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, vol. 70©, pages 172-193.DOI: 10.1016/j.qref.2018.04.008
Tandelilin, E., & Kaaro, H. (2007).corporate Govermance, Risk management, and bank performance; Does type of ownership matter?”Final report of an eadn individual research Grant progect eadn working, 34,12-37.
Tarantino, A.,&Cernauskas,D. (2012).Essentials of Risk Management in Finance.New Jersey:John Wiley & son Inc.
Taryvardi, Y., & D.,J,Z (2012). The relationship between risk management and company performance. Journal of financial accounting and auditing research,3(43),15-62. (in persian).
Ubukata,M. (2018). Dynamic Hedging Performance and Downside Risk: Evidence from Nikkei Index Futures", International Review of Economics and Finance. Volume 58, November 2018, Pages 270-281
Yarahmadi, M(2018). Overviews of risk management. www.modiryar.com. (in persian).