بررسی تأثیر ابزارهای هوش تجاری برافزایش بهره‌وری سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی حسابداری مدیریت مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.30495/afi.2021.1935149.1028

چکیده

فناوری یک پدیده در حال تغییر است که به‌طور گسترده در سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. سیستم‌های یکپارچه سازمانی (ERP ) تاکنون بر شرح شغل حسابداران مدیریت تأثیر بسیاری گذاشته است و امروزه هوش تجاری نقش‌های آن‌ها را حتی بیشتر تغییر می‌دهد. در این پژوهش مطالعاتی باهدف به‌روزرسانی سیستم اطلاعاتی و تصمیم‌گیری حسابداری مدیریت موجود و سنتی به معنای جامع انجام‌گرفته است، بنابراین حسابداری مدیریت می‌تواند نقش اصلی خود را در تصمیم‌گیری باز پس گیرد. نقش اصلی حسابداری مدیریت استفاده از اطلاعات موجود به بهترین روش ممکن برای اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن است. دستیابی به اطلاعات به بالاترین میزان به‌منظور افزایش بهره‌وری از سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت می‌تواند با استفاده از ابزارهای هوش تجاری حاصل شود. ابزارهای هوش تجاری ابزارهایی به نام ETL, OLAP, DWH عملکرد، برنامه‌ریزی منابع، اطلاعات استراتژیک می‌باشند می‌باشند. به‌طور سنتی حسابداری مدیریت به‌عنوان سیستم حمایتی اصلی برای تصمیم‌گیری و کنترل در سازمان تلقی می‌شود. به‌این‌ترتیب، پیوندهای روشنی با استفاده از فناوری‌های هوش تجاری دارد. بر همین اساس در این پژوهش، مطالعات انجام‌شده را تجزیه‌وتحلیل، یافته‌های آن‌ها را بررسی و با استفاده از آنالیز و تحلیل‌های انجام‌شده از نتایج پرسشنامه در مورد پیامدها و فرصت‌های پژوهش بحث و نتیجه‌گیری خواهیم کرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر مثبت استفاده از ابزارهای هوش تجاری بر حسابداری مدیریت مدرن با ایجاد فرایند تصمیم‌گیری مؤثرتر با بهره‌وری بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Business intelligence tools on raising the efficiency of modern management accounting

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadeh Fard 1
  • Roya Rostamkhani 2
  • Hosein Hoseini 3
1 Accounting Department. Islamic Azad University . Karaj Branch
2 Master student of accounting, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Technology is an everchanging phenomenon which effects widely to organizations. Enterprise Resource Planning (ERP) systems influenced management accountants’ job description in the past and nowadays Business Intelligence transforms their roles even further. This research study intentions to update existing, traditional management accounting query and decisions system, in a holistic sense, so management accounting can improve and reclaim its leading role in decision-making. The main role of management accounting is to use available information in the best possible way to make the best possible decisions. Handling information to great possible use in order to increase the efficiency of management accounting information system can be achieved through the adoption of Business Intelligence tools (BI). Business intelligence tools such as ETL (Extract, Transform, and Load), OLAP (Online Analytical Process), DWH (Data Warehouse) intruded and have been addressed.
Traditionally management accountings are seen as the primary support for decision-making and control in an organization. As respects such it has clear connections to and can benefit from applying Business Intelligence technologies. However, a review of the literature in top accounting and information systems journals shows that to date little research has focused on this subject and connection. Therefore, in this study, we analyse the exist studies, review their findings, and discuss the implications and opportunities for research. Therefore, the purpose of this study is to investigate the positive impact of using business intelligence tools on modern management accounting by making the decision-making process more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Accounting
  • Business Intelligence
  • OLAP
  • ETL
  • DWH
اسماعیل‌زاده مقری، علی؛ زارع رفیع، سمانه و زارع رفیع، سمیه (۱۳۹۷). هوش تجاری و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار در پژوهشات حسابداری مدیریت: وضعیت و تمرکز آینده، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه.
برزگر، قدرت اله؛ تبار، غلامعلی. (1389). نقش هوش تجاری در توسعه حسابداری مدیریت؛ با تأکید بر تصمیم‌گیری‌های مدیران در سازمان‌ها، چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ محمودی، محمد. (۱۳۸۹). بررسی ضرورت و ارائه الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب‌وکار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران.
زارع، عزیز. (1397). طراحی نقشه راه استقرا هوش تجاری با توجه به مدل بلوغ سازمانی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.
سروری اشلیکی، زهرا. (1391). مطالعه‌ی تئوریکی تجربی هوش تجاری، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بابلسر.
فرجی، سمیرا. (1395). بررسی اثر هوش تجاری بر تصمیمات سازمانی: با رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری، کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران.
لاجوردی، سید جلیل؛ رحیمی پور، اکرم. (1391). هوش تجاری و تأثیر آن بر بهبود عملکرد مدیریت بنادر، نشریه دیدگاه، 3 - 30.
محمودی، محمد؛ روحانی، سعید. (1391). طراحی رویکرد انتخاب سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبان تصمیم با استفاده از الگوریتم TOPSIS فازی، نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1 (4)، 85 - 94.
نیکومرام، هاشم؛ محمودی، محمد. (1391). سنجش تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در تصمیم‌گیری مدیران واحدهای اقتصادی، نشریه حسابداری مدیریت، 5(13)، 47 - 65.
همتی، لیما؛ قلی زاده، محمدحسن؛ ولی پور، محمدعلی. (1394). بررسی تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی مطالعه موردی: شعب بانک‌های خصوصی استان گیلان، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش‌آفرینی، تهران.
 
Bose, R. (2009). Advanced analytics: opportunities and challenges. Industrial Management & Data Systems, 109(2), 155-172.
Brandas,L. (2012).Decision Support System Model Based on Rules and OLAP for Costs Management, Annals of DAAAM International, 21(1), Austria.
Dolinsek, S.& Strukelj, P. (2012) Technology, Wealth & Modern Management of Technology, Managing Global Transitions, 10(1), 29-49.
Gopalan. M,Moorthy, M. Voon. O, Samsuri,C. Suhaily. (2012). Application of Information Technology in Management Accounting Decision Making, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(3).
Stavropoulos. A, Galani,D, Gravas, E. (2010). The impact of ERP systems on accounting processes, International Journal of Economics and Management Engineering, 4(6).
Olson, D. L. (2004). Managerial issues of resource planning systems. MacGraw-Hill.
Rikhardssona, P & Yigitbasioglub,O. (2018). Business intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus, International Journal of Accounting Information Systems,  29, 37-58.
Nespecaand, A & Chiucchi,M,S. (2018). The Impact of Business Intelligence Systems on Management Accounting Systems: The Consultant’s Perspective, Springer International Publishing AG.