مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.30495/afi.2021.1927769.1019

چکیده

تهیه و ارائه اطلاعات باکیفیت، لازمه تصمیم‌گیری ذینفعان واحدهای تجاری است. یکی از ویژگی‌های این اطلاعات، داشتن قابلیت مقایسه با سایر شرکت‌های همتا، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی این اطلاعات است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند روی ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی تأثیرگذار باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارشگری مالی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده‌های 114 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر این اساس، می‌توان بیان نمود که مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مدیران شرکت‌ها را متعهد می‌سازد که به تعهدات در برابر ذینفعان شرکت پایبند باشند و اطلاعات دقیق و باکیفیتی برای ذینفعان خود ارائه دهند. برای این کار از استانداردها و رویه‌های باکیفیت و مشابه استفاده می‌کنند که این وضعیت به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح شرکت، کارکنان، ذینفعان، شرکت‌های همتا و حتی بازار سرمایه نیز کمک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Responsibility and Compare Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Babak Jamshidinavid 1
  • Maryam Mansouri 2
1 Department of Accounting, Faculty of humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Master of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Provision and presentation of quality information is a prerequisite for decision making by stakeholders of business units. One of the features of this information is having the ability to compare with other peer companies, as one of the quality features of this information. Social responsibility can affect the qualitative characteristics of financial reporting. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between corporate social responsibility and the ability to compare financial statements as one of the most important features of financial reporting. To achieve the purpose of the study, the composite data of 114 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2010-2020 were analyzed using multivariate linear regression. Findings showed that there is a positive and significant relationship between corporate social responsibility and the ability to compare financial statements. Based on these findings, it can be said that social responsibility obliges company managers to adhere to their ethical commitments and provide accurate and quality information to their stakeholders. To do this, they use quality and similar standards and procedures that help reduce information asymmetries at the company level, employees, stakeholders, peer companies and even the capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholder Theory
  • Agency Theory
  • Comparability of Financial Statements
  • Corporate Social Responsibility
بادآور نهندی، یونس و بابایی، قادر. (1398). ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(1)، 173-206.
بنابی قدیم، رحیم، واعظ، سید علی. (1400). بررسی رابطه شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، در حال انتشار.
تقی زاده خانقاه، وحید و زینالی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر کارایی سرمایه‌گذاری و نوآوری، حسابداری سلامت، دوره 5، شماره 2، صص 1-27.
ثقفی، علی و عرب‌مازار یزدی، مصطفی. (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 2، شماره 4، صص 1-20.
حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن. (1397). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(39)، 37-48.
حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 4، شماره 4، صص 105-123.
خزایی، مهدی؛ زلقی، حسن و افلاطونی، عباس. (1398). تأثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، دانش حسابداری، 10(2)، 21-42.
خواجوی، شکرالله؛ بایزیدی، انور و جبارزاده، سعید. (1390). بررسی رابطه‌ بین مدیریت سود و مسئوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، دوره 3، شماره 3، صص 29-54.
دریائی، عباسعلی؛ مران جوری، مهدی و فتاحی، یاسین. (1399). نقش کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام (شواهدی از شرکت‌های همتا)، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(36)، 179-196.
دلپسند، چکامه؛ نصیرزاده، فرزانه؛ حصارزاده، رضا. (1398). ساز کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 10، شماره 4، صص 159-178.
شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول. (1397). بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 7، شماره 27، صص 247-225.
فرجی، امید؛ جنتی دریاکناری، فاطمه؛ منصوری، کفسان؛ یونسی مطیع، فاطمه. (1399). مسئولیت‏‌پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 7، شماره 1، صص 25-58.
فغانی ماکرانی، خسرو؛ حیدری­رستمی، کرامت‌اله؛ امین، وحید. (1395). بررسی رابطه میان مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 5، شماره 19، صص 269-284.
نوری فرد، یداله و کاظمی، ژاله. (1398). رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(44)، 107-124.
نوری‌زاده، راضیه. (1393). ارتباط بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
 
Abad, D., M. F. Cutillas‐Gomariz, J. P. Sánchez‐Ballesta, and J. Yagüe. 2018. Does IFRS mandatory adoption affect information asymmetry in the stock market. Australian Accounting Review 28 (1): 61-78.‏
‏Anagnostopoulou, S. C., A. E. Tsekrekos, and G. Voulgaris. 2020. Accounting conservatism and corporate social responsibility. The British Accounting Review 100942.‏ In Press.
Attig, N., S. El Ghoul, O. Guedhami, and J. Suh. 2013. Corporate social responsibility and credit ratings. Journal of business ethics 117 (4), 679-694.‏
Ball, R., A. Robin, and J. S. Wu. 2003. Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries. Journal of accounting and economics 36(1-3): 235-270.
Ballou, B., P. C. Chen, J. H. Grenier, and D. L. Heitger. 2018. Corporate social responsibility assurance and reporting quality: Evidence from restatements. Journal of Accounting and Public Policy 37(2): 167-188.
Barth, M. E., W. R. Landsman, M. Lang, and C. Williams. 2012. Are IFRS-based and US GAAP-based accounting amounts comparable? Journal of Accounting and Economics 54(1): 68–93.
Ben‐Amar, W., and I.  Belgacem. (2018). Do socially responsible firms provide more readable disclosures in annual reports? Corporate Social Responsibility and Environmental Management 25(5): 1009-1018.‏
Benlemlih, M., and M. Bitar. 2018. Corporate social responsibility and investment efficiency. Journal of Business Ethics 148(3): 647-671.
Bhandari, A., and D. Javakhadze. 2017. Corporate social responsibility and capital allocation efficiency. Journal of Corporate Finance 43: 354-377.
Bhuiyan, M. B. U., and T. H. N. Nguyen. 2019. Impact of CSR on cost of debt and cost of capital: Australian evidence. Social Responsibility Journal 16(3): 419-430.
Cascino, S., and J. Gassen. 2015. What drives the comparability effect of mandatory IFRS adoption? Review of Accounting Studies 20(1): 242-282.
Chen, Y., E. J. Podolski, S. G. Rhee, and M. Veeraraghavan. 2017. Do progressive social norms affect economic outcomes? Evidence from corporate takeovers. Journal of empirical finance 41: 76-95.‏
Chih, H. L., C. H. Shen, and F. C. Kang. 2008. Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence. Journal of business ethics 79(1-2): 179-198.‏
Davis, A. K., D. A. Guenther, L. K. Krull, and B. M. Williams. 2016. Do socially responsible firms pay more taxes? The accounting review 91(1): 47-68.
De Franco, G., S. Kothari, and R. Verdi. 2011. The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research 49(4): 895–931.
‏De George, E. T., X. Li, and L. Shivakumar. 2016. A review of the IFRS adoption literature. Review of Accounting Studies 21(3): 898-1004.‏
‏DeFond, M., X. Hu, M. Hung, and S. Li. 2011. The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability. Journal of accounting and economics 51(3): 240-258.
‏El Ghoul, S., O. Guedhami, C. C. Kwok, and D. R. Mishra. 2011. Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking and Finance 35(9): 2388-2406.‏
Endrawes, M., Z. Feng, M. Lu, and Y. Shan. 2020. Audit committee characteristics and financial statement comparability. Accounting and Finance 60(3): 2361-2395.‏
Ferrero, J., L. Rodríguez Ariza, and B. Cuadrado‐Ballesteros. 2015. Is financial reporting quality related to corporate social responsibility practices? Evidence from family firms. European Accounting and Management Review 2(1): 1-45.‏
Financial Accounting Standards Board. 1980. Qualitative characteristics of accounting information. Statement of Financial Accounting Concepts, no (p. 2). Norwalk, CT: FASB.
Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.‏
Gao, F., L. L. Lisic, and I. X. Zhang. 2014. Commitment to social good and insider trading. Journal of Accounting and Economics 57(2-3): 149-175.
‏Ge, W., and M. Liu. (2015). Corporate social responsibility and the cost of corporate bonds. Journal of Accounting and Public Policy 34(6): 597-624.
Godos-Díez, J. L., R. Fernández-Gago, and A. Martínez-Campillo. 2011. How important are CEOs to CSR practices? An analysis of the mediating effect of the perceived role of ethics and social responsibility. Journal of Business Ethics 98(4): 531-548.‏
Goss, A., and G. S. Roberts. 2011. The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. Journal of Banking and Finance 35(7): 1794-1810.
‏Harjoto, M., and I. Laksmana. 2018. The impact of corporate social responsibility on risk taking and firm value. Journal of Business Ethics 151(2): 353-373.
Hemingway, C. A., and P. W. Maclagan. 2004. Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility. Journal of business ethics 50(1): 33-44.‏
‏Hsu, A., K. Koh, S. Liu, and Y. H. Tong. 2019. Corporate social responsibility and corporate disclosures: an investigation of investors’ and analysts’ perceptions. Journal of Business Ethics 158(2): 507-534.
International Accounting Standards Board. 2010. The conceptual framework for financial reporting. London: IASB.
Jensen, M. C. 2001. Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. Journal of applied corporate finance 14(3): 8-21.‏
Jo, H., Y. Kim, and M. S. Park. 2007. Underwriter choice and earnings management: evidence from seasoned equity offerings. Review of Accounting Studies 12(1): 23-59.
‏Kim, Y., H. Li, and S. Li. 2014. Corporate social responsibility and stock price crash risk. Journal of Banking and Finance 43(C): 1-13.‏
Kim, Y., M. S. Park, and B. Wier. 2012. Is earnings quality associated with corporate social responsibility. The accounting review 87(3): 761-796.‏
King, R., G. Pownall, and G. Waymire. 1990. Expectations adjustment via timely management forecasts: Review, synthesis, and suggestions for future research. Journal of accounting Literature 9(1): 113-144.‏
Kotchen, M., and J. J. Moon. 2012. Corporate social responsibility for irresponsibility. The BE Journal of Economic Analysis and Policy 12(1): 1-23.
Lee, D. 2017. Corporate social responsibility and management forecast accuracy. Journal of Business Ethics 140(2): 353-367.‏
Linthicum, C., A. L. Reitenga, and J. M. Sanchez. 2010. Social responsibility and corporate reputation: The case of the Arthur Andersen Enron audit failure. Journal of Accounting and Public Policy 29(2): 160-176.‏
Saleh, M., N. Zulkifli, R. Muhamad. 2010. Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia. Managerial Auditing Journal 25(6): pp. 591-613.
Schipper, K. 2003. Principles-based accounting standards. Accounting horizons 17(1): 61-72.‏
Shafer, W. E. 2015. Ethical climate, social responsibility, and earnings management. Journal of Business Ethics 126(1): 43-60.‏
Surroca, J., and J. A. Tribó. 2008. Managerial entrenchment and corporate social performance. Journal of Business Finance and Accounting 35(5‐6): 748-789.
Wang, C. 2014. Accounting standards harmonization and financial statement comparability: Evidence from transnational information transfer. Journal of Accounting Research 52(4): 955-992.‏
Wang, F., Z. Zhang, and L. Xu. 2020. Corporate social responsibility and financial statement comparability: Evidence from China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 27(3): 1375-1394.‏
Wang, X., F. Cao, and K. Ye. 2018. Mandatory corporate social responsibility (CSR) reporting and financial reporting quality: Evidence from a quasi-natural experiment. Journal of Business Ethics 152(1): 253-274.‏
Wans, N. 2020. Corporate social responsibility and market-based consequences of adverse corporate events: Evidence from restatement announcements. Journal of Accounting, Auditing and Finance 35(2): 231-262.‏
Yeh, C. C., F. Lin, T. S. Wang, and C. M. Wu. 2020. Does corporate social responsibility affect cost of capital in China? Asia Pacific Management Review 25(1): 1-12.
Zhang, J. H. 2018. Accounting comparability, audit effort, and audit outcomes. Contemporary Accounting Research 35(1): 245-276.‏