رابطه غیرخطی سیاست تقسیم سود بر نسبت قیمت به درآمد در صنایع بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مالی و بانکداری/مدیریت و حسابداری/علامه طباطبائی/تهران/ایران

2 مالی و بانکداری/علامه طباطبائی/تهران/ایران

10.30495/afi.2021.1925979.1017

چکیده

با توجه به اهمیت مدل‌های ارزش‌گذاری سهام، بررسی‌های همه جانبه این مدل‌ها می‌تواند سرمایه-گذاران را در استفاده صحیح از آنها و تصمیم‌گیری‌های درست در بازار سرمایه هدایت کند. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی یکی از پرکاربردترین این مدل‌ها یعنی مدل نسبت قیمت به درآمد (P/E) با دیدگاه غیرخطی پرداخته شده است و نتایج آن با مدل‌های خطی مقایسه شد. بدین منظور با اجرای رگرسیون داده‌های تابلویی برای اطلاعات 182 شرکت و در قالب 28 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1396 مشخص گردید، نسبت پرداخت سود تقسیمی بر نسبت قیمت به درآمد تأثیر غیرخطی داشته و میزان تحدب آن به رابطه نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. همچنین قدرت توضیح‌دهندگی مدل غیرخطی نسبت به مدل خطی بیشتر است. توصیه می شود سرمایه گذاران به مدل غیر خطی در کنار مدل خطی جهت حصول نتیجه بهتر، توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear relationship of Dividend Policy on P/E Ratio in Tehran Stock Exchange Industries

نویسندگان [English]

  • Moslem peymany 1
  • Mohammad Hassan Ebrahimi Sarvolia 1
  • Mahsa Goodarzi 2
1 Finance and Banking / Management and Accounting / Allameh Tabatabai / Tehran / Iran
2 finance and banking/ Allame Tabatabaie/ Tehran/Iran
چکیده [English]

Considering the importance of the stock valuation models, the comprehensive study of these models can lead investors to use them correctly and make the right decisions in capital market. Therefore, in this research, one of the most widely used models, the P/E ratio model with nonlinear perspective, has been investigated and compared with linear model. For this purpose, by performing panel regression for the information of 182 companies in the form of 28 industries in Tehran stock exchange during the years 2009 to 2016, we find that the ratio of dividend payment has a nonlinear impact on P/E ratio and the relationship between price to earning ration and dividend payment ratio has convexity and its degree of convexity is conditional on the relationship of return on equity and shareholders required rate of return. Also, based on results of this study, the explanatory power of the nonlinear model is greater than the linear model. It is recommended that investors pay attention to the nonlinear model along with the linear model to achieve a better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • P/E ratio
  • Dividend Payout Policy
  • Nonlinear relationship.Conditional Effect
اسلامی بیدگلی، غلامرضا، باجلان، سعید و محمودی، وحید (1388). ارزیابی عملکرد مدل­های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار. تحقیقات مالی، 26 (10).
بدری، احمد و عبدالمجید عبدالباقی، (1390)، مقدمه­ای بر اقتصاد سنجی مالی: تجزیه و تحلیل داده­ها در علوم مالی، انتشارات نص.                 
جونز، سی پی، مدیریت سرمایه­گذاری، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش، (1384)، انتشارات نگاه دانش.
حجازی، رضوان؛ فصیحی، صغری؛ کرمشاهی؛ بهنام (1396)، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، 54 (14).
خالقی مقدم، حمید و محمدعلی سهمانی اصل، (1384)، متغیرهای اقتصادی و حسابداری مؤثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، 12 (3).
روشن، سید علیقلی؛ آرین، ابوالفضل؛ حسینی، سید حسن؛ نوایی زند؛ کامبیز و دریکنده، علی (1391)، ارزیابی عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 14.
هاشمی، سیدعباس و اخلاقی، حسنعلی، (1389)، تأثیراهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 6 (2).
 
Alford, A.W. (1992), “The Effect of the Set of Comparable Firms on the Accuracy of the Price Earning Valuation Method”, Journal of Accounting Research, 30 (1), 94-108.
Anderson K. Brook C. (2006), “Decomposing the Price Earnings Ratio”, Journal of Asset Management, 6 (6), 456-469.
Boonlert Jitmaneeroj. (2017), “The Impact of Dividend Policy on Price Earnings Ratio:
The Role of Conditional and Nonlinear Relationship”, Review of Accounting and Finance, 16 (1), 125 140.
Cho, J.Y. (1994), “Determinants of Earning Price Ratios: A Reexamination”, Review of        Financial Economics، spring، 105-120.
Chua, A., DeLisle, R.J., Feng, S.S. and Lee, B.S. (2015), “Price-to-earnings ratios and option prices”, Journal of Future Markets, 35 (8), 738-752.
Krishnan  and Yifei Chen  (2017) , “The Relationship between Dividend Payout and Price to Earnings”,  SSRN Electronic Journal · August 2017.
Copeland, T. Weston, J and Shastri, K. (2005), “Financial Theory and Corporate Policy”, Pearson.
Huang, A.G. and Wirjanto, T.S. (2012), “Is China’s P/E ratio too low? Examining the role of earnings volatility”, Pacific-Basin Finance Journal, 20 (1), 41-61.
Johnson, L. and Hurley, W.J, (1995), A Note on the Measurement of Equity Duration and Convexity, Financial Analyst Journal, 51 (3), 77-79.
Johnson, L.D. (1990), “Convexity for Equity Securities: Does Curvature Matter?”, Financial Analyst Journal, 46(5), 70-73.
Kumar Debasis Dutta*, Mallika Saha**, Dibakar Chandra Das,  (2018) , “Determinants          of P/E Ratio: An Empirical Study on Listed Manufacturing Companies in DSE”         International Journal of Scientific and Research Publications, 8(4), April2018. 
Ramcharan, H., (2002), “An Empirical Analysis of Determinants if the P/E Ratio in          Emerging Markets”، Emerging Markets Review, 3, 165-187.
Ross S.، Water Field, RW، Jaff, JF, (1991). “Corporate Finance”, Toppan Co. Ltd. Shamsuddin, .A.F, Hillier, J.F، (2004)، “Fundamental Determinants of the Australian Price
Earning Multiple” ،Pacific-Bassin Finance Journal، 12, 565-576.Sum, V. (2014), “Dynamic Effect of Tobin’s Q on Price to Earnings Ratio”, Managerial Finance, 40 (6), 634-643.
Yin,Y., Peasnell, K. ,Lubberink, M. and Hunt, H.G. (2014), “Determinants of Analysts’           Target P/E Multiples”, The Journal of Investing, 23 (3), 35-42.