تأثیر تجربه و نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

10.30495/afi.2021.1928502.1021

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین صورت‌های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اثربخشی تجربه و نفوذ مدیران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره‌ زمانی 7 ساله بین سال‌های 1391 تا 1397 موردبررسی قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان دادند که بین تقلب در صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی را رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، بین تجربه مدیران بر رابطه بین صورت‌های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی تأثیری ندارد، همچنین، نفوذ مدیران بر رابطه بین صورت‌های مالی متقلبانه و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد. لذا نتیجه می شود که مدیران با نفوذ، با کنترل عوامل تقلب و مدیریت سود در صورت‌های مالی، قادرند کیفیت گزارش‌های مالی خود را افزایش یا کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of managers' experience and influence on the relationship between fraudulent financial statements and the quality of financial reporting of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • abdolrasoul rahmanian koushkaki 1
  • ensieh navidi 2
1 Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Iran
2 Master student of accounting, Payame Noor University (PNU), Iran
چکیده [English]

The present study examines the relationship between fraudulent financial statements and the quality of financial reporting with emphasis on the effectiveness of the experience and influence of managers in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present study is applied and from a methodological point of view, causal (post-event) correlation. The statistical population of the study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange and using the systematic elimination sampling method, 131 companies were selected as the research sample and were examined over a period of 7 years between 1391 and 1397. Findings showed that there is an inverse and significant relationship between financial statement fraud and the quality of financial reporting, between managers 'experience has no effect on the relationship between fraudulent financial statements and financial reporting quality, and also, managers' influence on the relationship between fraudulent financial statements and quality Financial reporting has a positive and significant effect. Therefore, it is concluded that influential managers can increase or decrease the quality of their financial reports by controlling fraud factors and managing earnings in financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraudulent financial statements
  • Quality of financial reporting
  • managerial experience
  • managerial influence
اخگر، محمد امید، زاهد دوست، حمزه. (1397). بررسی تاثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیر عامل. فصلنامه حسابداری مالی،10(39)، 60-81.
بذرافشان، وجیهه، بذرافشان، آمنه، صالحی، مهدی. (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 457 -478.
دعائی، میثم، گوهری، الهام. (1399). توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری شرکت های وابسته به دولت و طبقه حسابرس. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 13(51)، 162-189.
رحمانی، علی. (1381). ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه حسابرس،4(17).
رحیمیان، نظام‌الدین، حاجی حیدری، راضیه. (1398). کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بینش و نسبت‌های مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(1)، 47-70.
رضازاده، جواد، محمدی، عبداله. (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 217-238.
رضائی پیته نوئی، یاسر، عبداللهی، احمد. (1398). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، 89-104.
علیخانی دهقی، حسین، ایزدی نیا، ناصر، کیانی، غلامحسین. (1399). نقش مدیریت سود در شناسایی صورت‌های مالی متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه ملی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(4)، 21-38.
فروغی، داریوش، امیری، هادی، میرزایی، منوچهر. (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 15-40.
نیکبخت، محمدرضا، احمد خان بیگی، مصطفی. (1397). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 433-455.
 
Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal, 55 (5), 24-36.
Erwin, I., Giyanti, GH., Kartini, H., Syamsuddin, W., Arifuddin, M. (2021). Determinants of Financial Statement Fraud: Research Fraud Diamond Theory (Empirical Study on Manufacturing Company listed on the Stock Exchange). Psychology and Education, 58(1), 302-308.
Faozi A. A., Abdulwahid A.H., Mohd, Sh., Waleed M. A. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on financial reporting quality a study of Indian GAAP and Indian Account Standards. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 1-13.
Kayhan, N. (2021). Financial Frauds and Governments' Role. 10.13140/RG.2.2.33312.92166.
Krishnan, G., Wang, CH. (2014). The relation between managerial ability, and audit fees and going concern opinions. Auditing, 34 (3), 139–160.
LaFond, R., Watts, R.L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83 (2), 447–478.
Umar, A.M., Norfadzilah, R., Sadiq, A., Rosemary, O.O. (2021) The Influence of CEO Characteristics on Financial Reporting Quality in Nigerian Non-Financial Listed Companies. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2), 117-122.
Zeng, H., Yang, L., Shi, J. (2020). Does the supervisory ability of internal audit executives affect the occurrence of corporate fraud? Evidence from small and medium-sized listed enterprises in China. International Journal of Accounting and Information Management, ahead-of-print. 10.1108/IJAIM-02-2020-0020.
Zhi, W., Mei-Hui, Ch., Chen, L.Ch., Qi, Zh. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China. Journal of Accounting and Public Policy, 36 (2), 141-162.