نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان

10.30495/afi.2021.1925196.1015

چکیده

به لحاظ ادبیات نظری بر اساس نظریه نرمال، سیاست تقسیم سود به عنوان میانجی، واسطه بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد است. این مهم برای استفاده‌کنندگان نیاز به آزمایش تجربی دارد تا نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود مورد تایید قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر آزمایش آزمون سوبل جهت بررسی نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال‌های 1390-1397 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام‌مند بالغ بر 94 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده‌های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره با الگوی حداقل مربعات با استفاده از آزمون سوبل می‌باشد. شواهد حاکی از آن است که نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم سود بر ارتباط بین راهبری شرکتی و جریان نقد آزاد دارای تاثیر معناداری می باشد، بدین معنا که بدلیل معنادار بودن سیاست تقسیم سود و سازوکارهای راهبری شرکتی با جریان نقد آزاد نقش واسطه‌ای سیاست تقسیم کل بدلیل جذب نشدن همه تفاسیر توسط سازوکارهای راهبری شرکتی دارای اثر جزئی بر جریان نقد آزاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Dividend Policy on the Relationship Between Corporate Governance and Free Cash Flow

نویسنده [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab
Department of Accounting, Najafabad Branch Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

in the theoretical literature based on normal theory, dividend policy as a mediator is the intermediary between corporate governance and free cash flow. This requires empirical testing for users to confirm the mediating role of dividend policy. Accordingly, the purpose of the present study is to test the Sobel test to examine the mediating role of dividend policy on the relationship between corporate governance and free cash flow. The statistical population of this study includes all companies listed in Tehran Stock Exchange. The timeframe for doing the research is from 2011 to 2018. The sample size is 94 companies based on the systematic elimination method. The research method is based on hybrid data and multivariate least squares regression model using Sobel test. Evidence suggests that the mediating role of dividend policy has a significant effect on the relationship between corporate governance and free cash flow, meaning that because of the importance of dividend policy and corporate governance mechanisms with free cash flow, intermediary role The total dividend policy has a minor effect on free cash flow because not all interpretations are absorbed by corporate governance mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Corporate Strategy
  • Free Cash Flow
  • mediator variable
  • sobel test
آقایی، محمدعلی، سیرغانی، سعید، عرفی زاده،  صالح. (1396). بررسی تأثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری،  7(1)،  121-140 
بحری ثالث، جمال، بهنمون، یعقوب، مددی زاده، ابراهیم. (1395). تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیأت مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(20), 13-26.
برزگر، قدرت الله، غواصی کناری، محمد. (1395). مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری،7(24), 155-180.
تنابی، محسن، رجبی، هادی. (1393). بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیئت مدیره بر هزینه های نمایندگی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،(1)23، 86-103.
شکری، عقیل، پاکدل مغانلو، عبدالله. (1394). بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت ها با در نظر گرفتن معیار کمبود جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  دانش حسابرسی، (1)59، 77-100.
حساس یگانه، یحیی وباغومیان، رافیک. (1384).حاکمیت شرکتی وکیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه حسابدار رسمی دی ماه، شماره ویژه.
فخاری، حسین، یوسفعلی تبار، نصیبه. (1389). بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، (2)17، 69-84.
عباسیان، شهرام، صفتی، فرید، غیاثوند، علیرضا،(1395). بررسی تاثیردوره تصدی مدیرعامل و ویژگی های هیئت مدیره بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیرت، اقتصاد و حسابداری.
قربانی نسب, فاطمه, خان محمدی, محمد حامد. (1397). تبیین تأثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی. دانش سرمایه‌گذاری, 7(25), 189-202.
قدرتی، حسن، فیضی، سعید. (1394). تاثیر حاکمیت شرکتی بر میزان مدیریت سود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی،58 (2) ، 205-233.
مهربان پور, محمدرضا, میری چیمه, فرزانه سادات. (1397). تأثیر شاخص راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه و ریسک شرکت‌ها. پژوهش های تجربی حسابداری, 7(3), 227-245.
یعقوبی خانخواجه، آذر، حهانشاد، آزیتا. (1396). تاثیر جریان نقد آزاد و رشد شرکت بر همزمانی بازده سهام، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 35(1)، 35-47.
Mirza, H. H., & Azfa, T. (2017). Ownership structure and cash flows as determinants of corporate dividend policy in Pakistan. International Business Research, 3(3), 210-221.
 Benjamin, S., (2016), The relationship between the level of disclosure and the policy of dividing profits in the United States,” Bell Journal of Economics 10(1), 259-270.
Chu, E. Y., Lai, T., & Song, S. I. (2015). Financial Constraints and Corporate Governance in Family Controlled Firms in Malaysia. Available at SSRN 2584301.
Gan, H., & Park, M. S. (2017). CEO managerial ability and the marginal value of cash. Advances in accounting, 38, 126-135.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review, 76(2), 323-329.
Letza, S. and Kirkbride, J.."Corporate governance theorising:limits, critics and alternatives". International Journal of Law and Management Vol. 50 No. 1(pp. 17-32) Available at: www.emeraldinsight.com(2008).
Mitton, T. (2004). Corporate governance and dividend policy in emerging markets. Emerging Markets Review, 5(4), 409-426.
Guizani, M. (2018). The mediating effect of dividend payout on the relationship between internal governance and free cash flow. Corporate Governance: The international journal of business in society, 18(4), 748-770
Da Silva, L. C., da Silva Domingos, L. C., Goergen, M., & Renneboog, L. (2004). Dividend policy and corporate governance. Oxford University Press on Demand..