بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

10.30495/afi.2021.1921144.1008

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام و نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور 140 شرکت طی بازه زمانی 1397-1392 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به متغیرها از نرم‌افزار ره‌آورد نوین3 استخراج‌شده و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی ، محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای ایویوز و استاتا در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های فرضیه اول نشان داد که بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام در شرکت‌ها رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد. همچنین یافته‌های فرضیه دوم نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش‌گذاری بازار سهام در شرکت‌ها رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد. علاوه بر این یافته‌های فرضیه سوم نشان داد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر و ارزش‌گذاری بازار سهام در شرکت‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationship between XBRL Voluntary Disclosure and Stock Market Valuation and The Role of Corporate Governance of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Javad Hesari
  • Hadi Saeidi
Department of Accounting, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
چکیده [English]

The purpose of present study is to investigate the relationship between voluntary disclosure of extensible financial reporting language and stock market valuation and the role of corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, 140 companies during the period 2014-2019 were surveyed. In this research, the information related to the variables was extracted from Rahavard 3 software and was summarized, classified, calculated by Excel software and finally hypotheses tested by Eviews and stata software at a confidence level of 0.95 . The findings of the first hypothesis showed that there is a significant and positive relationship between voluntary disclosure of extensible financial reporting language and stock market valuation in companies. Also, the findings of the second hypothesis showed that there is a significant and positive relationship between corporate governance and stock market valuation in companies. In addition, the findings of the third hypothesis showed that corporate governance has a positive and significant effect on the relationship between voluntary disclosure of extensible financial reporting language and stock market valuation in companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • voluntary disclosure of information
  • expandable financial reporting language . stock market valuation
1) پورزمانی، زهرا و خریدار، احسان رضا.(1392). تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت. دانش‌مالی تحلیل اوراق بهادار ، دوره 6، شماره 4(پیاپی20)، صفحه 79-89.
2) رجبی، سعید. (1397). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با ارزش شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود.
3) رشیدی رنجبر، میثم. (1395). بررسی عملکرد روش‌های مختلف ارزش‌گذاری سهام در شرکت‌های تولیدکننده متانول پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان.
4) رییسی جمالویی، آرزو. (1393). بررسی تاثیر نگهداری وجه نقد و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه‌های آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی.
5) زحمتکش، زینب؛ معین الدین، محمود و ناظمی اردکانی، مهدی. (1398). بررسی تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر شفافیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی. 8(14)، 171-147.
6) قادری، بهمن. (1393). مقایسه الگوهای ارزش‌گذاری سهام مبتنی بر اطلاعات بازار و اطلاعات صورت‌های مالی بر اساس ارزش فعلی فرصت‌های رشد شرکت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
7) گل محمدی شورکی، مجتبی. (1396). تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد و ارزش شرکت: با تحلیل سازوکارهای حاکمیت شرکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
8) مردانی، حمیدرضا. (1391). تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر (XBRL) بر حسابرسی: فرصت یا چالش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
9) مشایخی، بیتا و علی پناه، صبری. (1394). تاثیر راهبری شرکتی بر رابطه ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. 7(25)، 70-55.
10) نبوی نژاد، سیده فروزان. (1394). بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) برگزارشگری مالی شرکتهای ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور شهر ری.
11) Aminiandehkordi, P., Ahmad, A & Hamzeh, N. (2014). The Moderating Effect of Management Ownership on the Relationship between Intellectual Capital Performance and Market Value of Company. Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference, 1-13.
12) Baizrakhmanov, B and Gu, X. (2016). An Empirical Study of the Impact of Excess Cash Holdings on Enterprise Value for Nordic and Chinese Listed Companies. Business and Economics.
13) Boritz, J. E., & No, W. G. (2009). Assurance on XBRL-related documents: The case of United Technologies Corporation. Journal of Information Systems, 23(2), 49–78.
14) Buchanan, B,. Xuying, Cao, C and Chen, C. (2018). Corporate social responsibility, firm value, and influential institutional ownership, Journal of Corporate Finance,Volume 52, PP: 73-95
15) Chong ,Dazhi, Shi ,Hui, Fu,Liuliu, Ji ,Hao , Yan ,Gongjun,(2017). The impact of XBRL on information asymmetry: evidence from loan contracting,.Journal of Management Analytics, 4 (2):145–158.
16) Cormier, D., Dufour, D., Luu, P., Teller, P & Teller. R. (2019). The Relevance of XBRL Voluntary Disclosure for Stock Market Valuation: The Role of Corporate Governance. Canadian Journal of Administrative Sciences. 36, pp: 113-127.
17) Debreceny, R., Farewell, S., Piechocki, M., Felden, C., & Gräning, A. (2010). Does it add up? Early evidence on the data quality of XBRL filings to the SEC. Journal of Accounting and Public Policy, 29(3), 296–306.
18) Dionne, G., Pacurar, M., & Zhou, X. (2014). Liquidity-Adjusted Intraday Value at Risk Modeling and Risk Management: An Application to Data from Deutsche Börse. Available at SSRN 2398620.
19) Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W. & Coffie, W., (2016). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter?, International Review of Financial Analysis (2016), doi: 10.1016/j.irfa..05.002.
20) Watson, M. W, & Boone, I. (2012). bubbles,rational expectations,and financial markets,in paul wachtel,ed,crises in economic and financial structure, lexington MA:lexington books, PP:295-315.