تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

10.30495/afi.2020.682065

چکیده

تأثیر تصمیمات استراتژی شرکتی بر ساختار سرمایه چندین دهه است که توجه محققان و مدیران را به خود جلب کرده است، هرچند که این تصمیمات تاکنون به نتایج پیچیده و غیرقطعی منجر شده است. در حالی که مطالعات پیشین بر تأثیرات موثر یک استراتژی واحد در یک برهه زمانی متمرکز بوده است، این پژوهش سعی دارد که یک تصویر کلی از تأثیر تصمیمات استراتژیک بر ساختار سرمایه ارائه کند. براساس تئوری استراتژی سلسله مراتبی ، به سه استراتژی تاثیرگذار یعنی فعالیت خارجی، متنوع‌سازی و یکپارچه‌سازی(ادغام)، در سطح شرکت پرداخته می‌شود. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1398-1392انجام پذیرفت. با غربالگری،152 شرکت به عنوان  نمونه پژوهش تعیین شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده‌های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج شواهدتجربی نشان می‌دهد که استراتژی‌های فوق‌الذکر بر ساختار سرمایه شرکت‌ها بطور همزمان و مستقل تأثیر می‌گذارد. یکپارچه‌سازی و فعالیت خارجی با نسبت بدهی رابطه معکوس دارند، در حالی که متنوع‌سازی با نسبت بدهی رابطه مستقیم دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Strategy on Capital Structure in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Anahita Zandi 2
1 Professor, Department of Accounting, Tehran Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 lecturer
چکیده [English]

The impact of corporate strategy decisions on capital structure has attracted researchers and managers for decades, though these decisions have so far yielded complex and uncertain results. While previous studies have focused on the effective effects of a single strategy at one point in time, this study attempts to provide an overview of the impact of strategic decisions on capital structure. According to the hierarchical strategy theory, there are three effective strategies, namely external activity, diversification and integration (integration), at the company level. This study was conducted using the annual data of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2013-2019. By screening, 152 companies were identified as the sample of the study. Multivariate linear regression based on panel data was used to test the research hypotheses. The results of empirical evidence show that the aforementioned strategies influence the structure of corporate capital simultaneously and independently. Integration and external activity are inversely related to debt ratio, whereas diversification is directly related to debt ratio. The findings of this study contribute to the richness of the work on capital structure / strategy and help more academics and managers understand the impact
of strategy on firm capital structure


Keywords: Capital structure, corporate strategy, integration, diversification, External activity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Corporate Strategy
  • integration
  • Diversification
  • External activity
اسدی، غلامحسین، بیات، مرتضی، نقدی، سجاد. (1393). عوامل مالی و غیر مالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه. پژوهش های تجربی حسابداری, 4(2), 187-203.
رهنمای رودپشتی، فریدون، زندی، اناهیتا. (1398). قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 9(1)، 1-20
عرب صالحی، مهدی، مؤیدفر، رزیتا، کریمی، سجاد. (1391). تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 4(3)، 47-70.
عظیمی, آرش؛ جواد یاوریان و دلارام طهماسبی، ۱۳۹۱، بررسی نقش استراتژی تنوع محصول و بین المللی بر ریسک و بازده شرکت ها با استفاده از دیدگاه منابع محور، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،
مرفوع، محمد، شاکری، رباب. (1397). استراتژی‏‌های ‌‌کسب‌وکار و رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌ها. پژوهش های تجربی حسابداری، 8(1)، 157-184.
 
Agmon, T., & Lessard, D. (1981). Investor recognition of corporate internationaldiversification: Reply. The Journal of Finance, 36(1), 191–192.
Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. Journal of Finance, 57(1), 1–32.
 
Bandyopadhyay, A., & Barua, N. M. (2016). Factors determining capital structureand corporate performance in India: Studying the business cycle effects. TheQuarterly Review of Economics and Finance, 61, 160–172.
Barton, S. L., & Gordon, P. J. (1988). Corporate strategy and capital structure.Strategic Management Journal, 9(6), 623–632.
Berger, A. N., & Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital structure and firmperformance: A new approach to testing agency theory and an application tothe banking industry. Journal of Banking & Finance
Cappa, F., Cetrini, G., & Oriani, R. (2020). The impact of corporate strategy on capital structure: evidence from Italian listed firms. The Quarterly Review of Economics and Finance, 76, 379-385.
Cassar, G., & Holmes, S. (2003). Capital structure and financing of SMEs: Australianevidence. Accounting and Finance, 43(2), 123–147.
Chaganti, R., & Damanpour, F. (1991). Institutional ownership, capital structure,and firm performance. Strategic Management Journal, 12, 479–491.
Chandler, A. D., & Alfred, D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history ofthe industrial enterprise. M.I.T. Press.
Chen, J. J. (2004). Determinants of capital structure of Chinese-listed companies.Journal of Business Research, 57(12 SPEC.ISS), 1341–1351.
Chkir, I., & Cosset, J. C. (2003). The effect of international acquisitions on firmleverage. The Journal of Financial Research, 26(4), 501–515.
Chkir, I. E., & Cosset, J.-C. (2001). Diversification strategy and capital structure ofmultinational corporations. Journal of Multinational Financial Management,11(1), 17–37.
Chkir, I. E., & Cosset, J.-C. (2001). Diversification strategy and capital structure ofmultinational corporations. Journal of Multinational Financial Management,11(1), 17–37.
Dobusch, L., & Kapeller, J. (2017). Open strategy-making with crowds andcommunities: Comparing Wikimedia and Creative Commons. Long RangePlanning, 51(4), 561–579.
Doukas, J. A., & Pantzalis, C. (2003). Geographic diversification and agency costs ofdebt of multinational firms. Journal of Corporate Finance, 9
Dufour, D., Luu, P., & Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed ofadjustment to the optimal capital structure. Research in International Businessand Finance, 45, 62–71.
Fatemi, A. M. (1988). The effect of international diversification on corporatefinancing policy. Journal of Business Research, 16(1), 17–30.
Frank, M., & Goyal, V. (2003). Testing the pecking order theory of capital structure.Journal of Financial Economics, 67, 217–248.
Gombola, M. J., Ho, A. Y. F., & Huang, C. C. (2016). The effect of leverage and liquidity on earnings and capital management: Evidence from US commercial banks. International Review of Economics & Finance, 43, 35-58.
Hall, G. C., Hutchinson, P. J., & Michaelas, N. (2004). Determinants of the capitalstructures of European SMEs. Journal of Business Finance & Accounting, 31(5–6),711–728.
 
Harrison, A. E., Love, I., & McMillan, M. S. (2004). Global capital flows and financingconstraints. Journal
of Development Economics, 75(1), 269–301.
 
Harrison, J. S. (2003). Strategic management of resources and relationships: Conceptsand cases Retrieved from. Wiley.
 
Heston, S. L., & Rouwenhorst, K. G. (1994). Does industrial structure explain thebenefits of international diversification? Journal of Financial Economics, 36(1),3–27.
 
Jaisinghani, D., & Kanjilal, K. (2017). Non-linear dynamics of size, capital structureand profitability: Empirical evidence from Indian manufacturing sector. AsiaPacific Management Review, 22(3), 159–165.
Javorcik, B. S., & Spatareanu, M. (2009). Tough love: Do Czech suppliers learn fromtheir relationships with multinationals? The Scandinavian Journal of Economics,111(4), 811–833.
 
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4),305–360.
 
Joshi, H. (2018). Corporate Risk Management, Firms’ Characteristics and Capital Structure: Evidence from Bombay Stock Exchange (BSE) Sensex Companies. Vision, 22(4), 395-404.
Jouida, S. (2018). Diversification, capital structure and profitability: A panel VARapproach. Research in International Business and Finance, 45, 243–256.
 
Khémiri, W., & Noubbigh, H. (2018). Determinants of capital structure: Evidencefrom sub-Saharan African firms. The Quarterly Review of Economics and Finance,70, 150–159.
King, M. R., & Santor, E. (2008). Family values: Ownership structure, performanceand capital structure of Canadian firms. Journal of Banking & Finance, 32(11),2423–2432.
 
Kochhar, R., & Hitt, M. A. (1998). Linking corporate strategy to capital structure:Diversification strategy, type and source of financing. Strategic ManagementJournal, 19(6), 601–610.
 
Lewellen, W. G. (1971). A pure financial rationale for the conglomerate merger. TheJournal of Finance, 26(2), 521–537.
Lindner, T., Klein, F., & Schmidt, S. (2018). The effect of internationalization on firm capital structure: A meta-analysis and exploration of institutional contingencies. International Business Review, 27(6), 1238-1249.
 
Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firmperformance. Journal of Banking & Finance, 34(3), 621–632.
 
Matemilola, B. T., Bany-Ariffin, A. N., Azman-Saini, W. N. W., & Nassir, A. M. (2018). Does top
managers’ experience affect firms’ capital structure? Research in International Business and
Finance, 45, 488–498.
Mc Namara, A., Murro, P., & O’Donohoe, S. (2017). Countries lending infrastructure and capital
structure determination: The case of European SMEs. Journal of Corporate Finance.
Miller, M. H. (1977). Debt and taxes. Journal of Finance, 32(2), 261–275.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisionswhen firms have information that investors do not have. Journal of FinancialEconomics, FinancialEconomics, 13(2), 187–221.
 
Rehman, S., & Rehman, M. (2011). Revisiting determinants of capital structure:Evidence and arguments. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research inBusiness, 3(7), 741–748. Retrieved from.
Ramli, N. A., Latan, H., & Solovida, G. T. (2019). Determinants of capital structure and firm financial performance—A PLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia. The Quarterly Review of Economics and Finance, 71, 148–160.
 
Rehman, S., & Rehman, M. (2011). Revisiting determinants of capital structure:Evidence and arguments. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research inBusiness, 3(7), 741–748. Retrieved from.
 
Singh, M., Davidson, W. N., & Suchard, J. A. (2003). Corporate diversificationstrategies and capital structure. The Quarterly Review of Economics and Finance,43(1), 147–167.
Williamson, O. E. (1988). Corporate finance and corporate governance. The Journalof Finance, 43(3), 567–591.
Wright, F. W., Madura, J., & Wiant, K. J. (2002). The differential effects of agencycosts on multinational corporations. Applied Financial Economics, 12(5),347–359.