تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استراتژی شرکت هابر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-17

فریدون رهنمای رودپشتی؛ آناهیتا زندی